ขอเชิญชมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมชมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น ในรูปแบบ New normal ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการนิวเคลียส ชั้น 7 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย