Summer Camp 2021 : ค่าย Robot Club เรียนฟรี ! …. มีของแถม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอเชิญชวนน้อง ๆ หนู ๆ ร่วมกิจกรรมค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ค่าย Robot Club 2564 – ส่งเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) และทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ (Coding Literacy) เหมาะสำหรับเด็ก เยาวชน อายุระหว่าง 12 – 15 ปี

คุณสมบัติและข้อกำหนดของผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นเยาวชน อายุระหว่าง 12 – 15 ปี (นับอายุโดยใช้ ปี พ.ศ. ที่เกิด)
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook) มาเอง เพื่อใช้ระหว่างการทำกิจกรรมค่ายทั้ง 2 วัน
 3. ในการสมัครผู้สมัครต้องกรอกและแนบเอกสารในการสมัครให้ครบถ้วน ประกอบไปด้วย
  • ข้อมูลของผู้ปกครอง
  • ใบสมัครกิจกรรมค่าย Robot Club
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสามารถร่วมทำแบบประเมินและให้ความร่วมมือในการวัด ประเมิน และติดตามผลภายหลังจากได้รับเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว โดยทีมงานจะตั้ง Line Group หรือช่องทางติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ในการดำเนินการดังกล่าว

หมายเหตุ

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบตามที่กำหนด และทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์หากตรวจพบว่าผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมไม่เข้าข่ายตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ หรือส่งเอกสารอันเป็นเท็จ
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 ท่าน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 1 ครั้งเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อและรายละเอียดของผู้สมัครเป็นผู้อื่นได้
 3. เปิดรับสมัครทั้ง 3 รุ่น พร้อมกันในวันที่ 8 มีนาคม 2564 โดยจะปิดรับสมัครเมื่อได้จำนวนผู้เข้าร่วมและลำดับสำรองตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
 4. โปรดเตรียมไฟล์เอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร) ไว้ล่วงหน้า เพื่อจัดส่ง (Upload) ในส่วนท้ายของแบบฟอร์ม
 5. กรณีที่มีผู้สมัครในแต่ละรอบเต็มแล้ว ระบบจะขึ้นแจ้งเตือนว่าเป็นลำดับสำรอง ซึ่งระบบอาจไม่ตอบสนองข้อมูลดังกล่าวในทันที ดังนั้น หากมีการส่งข้อมูลมาพร้อมกันทีมงานจะตัดสินผู้เข้าร่วมโดยใช้เกณฑ์ลำดับและเวลาในการส่งเป็นสำคัญ
 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องกดติดตาม http://bit.ly/3q17Dq9 หรือ Facebook Page : “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา” เพื่อทราบประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมและรายชื่อสำรอง ซึ่งจะได้รับเลือกให้เข้าร่วมในกรณีที่มีผู้ขาดคุณสมบัติหรือสละสิทธิ์
 7. การตัดสินของทีมงานถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  8 – 22 มี.ค. 64  รุ่นละ 30 คนสมัครที่นี่ https://bit.ly/3kKp78R

 • รุ่นที่ 1 :  8 – 9 เม.ย. 2564
 • รุ่นที่ 2 :  22 – 23 เม.ย. 2564
 • รุ่นที่ 3 :  6 – 7 พ.ค. 2564

สถานที่ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

สามารถติดตามข้อมูล ข่าวสาร ได้ที่  
โทร. 02-3910544, 02-3921773 และ 02-3920508
Facebook : http://bit.ly/3q17Dq9
เว็บไซต์ : https://sciplanet.org/