ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว เปิดรับสมัคร 29 มีนาคม – 15 เมษายน 2564

กิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว ประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบค่ายวิทยาศาสตร์กลางวัน จำนวน 2 วัน ให้กับเด็กอายุ 6 – 8 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รวมทั้งการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ทำให้เด็กมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และช่วยกันคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผลในทางสร้างสรรค์ โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สันทนาการ การทดลอง และการประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์

กำหนดการจัดกิจกรรม

จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 25 คน

 • รุ่นที่ 1 (22 – 23 เมษายน 2564)
 • รุ่นที่ 2 (6 – 7 พฤษภาคม 2564)

กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กชายและเด็กหญิงอายุระหว่าง 6 – 8 ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2556 – 2558)

สถานที่

นิทรรศการเมืองเด็ก ชั้น 6 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

เงื่อนไขการสมัคร

ชำระเงินค่าลงทะเบียนคนละ 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 29 มีนาคม – 15 เมษายน 2564 (กรณีมีผู้สมัครครบจำนวนที่กำหนดก่อนวันปิดรับสมัครจะปิดรับทันที)

คุณสมบัติ/เอกสารของผู้สมัคร

 • รับสมัครเด็กชาย และเด็กหญิงอายุระหว่าง  6 – 8  ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2556 – 2558)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

ขั้นตอนการสมัคร

 • ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามเงื่อนไข
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน 
 • ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
 • กรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัครและหลักฐานการชำระเงิน 

หมายเหตุ

 • ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครร่วมกิจกรรมให้ถูกต้องตามเงื่อนไข
 • ท่านที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
 • หลังจากชำระเงินค่าลงทะเบียน กรุณาเตรียมไฟล์เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร และสำเนาแบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียน เพื่อการอัพโหลดไฟล์เอกสาร
 • หากตรวจสอบเอกสารแล้วพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเข้าร่วมกิจกรรม และไม่คืนค่าลงทะเบียน

ดาวน์โหลดกำหนดการค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว 2564

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน

รุ่นที่ 1 คลิก https://bit.ly/2NQwr77
รุ่นที่ 2 คลิก https://bit.ly/3rqYdF6

กรอกใบสมัครและส่งหลักฐานการสมัคร หลักฐานการชำระเงิน 

https://forms.gle/jxFx8TzW5zzVM8wt6